The Armenian Church - A Brief History - ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

Contact Us: 818-558-7474

The Armenian Church - A Brief History - ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

The origins of the Armenian Church date back to the period of apostolic evangelization. During the first centuries of Christianity, Armenia had close relations with the West where the new religion had spread. The influence of Syrian Christians came from the south. According to tradition, the founders of the Armenian Church were the apostles Thaddeus and Bartholomew, whose graves can be found in Armenia and are honored as holy shrines. A succession of Armenian bishops, whose names are remembered in manuscripts, lived in Armenia from the early evangelical period until the beginning of the fourth century, when the country officially accepted Christianity.

Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ ծագումը կ՛երթայ ետ առաքելական քարոզչութեան շրջանին: Քրիստոնէութեան առաջին դարերուն, Հայաստան սերտ յարաբերութիւններ ունէր Արեւմուտքի հետ, ուրկէ նոր կրօնքը թափանցեց այդ երկիրը: Հարաւէն կու գար ասորի քրիստոնեաներու ազդեցութիւնը: Հրէական փոքր գաղութներ, ապահովաբար հատատուած՝ Բաբելոնեան Գերութեան օրերուն, օգնեցին որ բարի լուրը տարածուէր Հայաստանի մէջ: 

By:Archbishop Tiran Nersoyan
Genre:Religious
Language:English - Armenian
Publisher:Diocesan Press