Reflections in Retrospect: Memoirs of a Pastor's Six Decades of Service

Contact Us: 818-558-7474

Reflections in Retrospect: Memoirs of a Pastor's Six Decades of Service

In this publication, Archpriest Fr. Dr. Zaven Arzoumanian covers the valuable moments and activities of his 60 years of pastoral ministry in the Armenian Church, touching parts of the four continents. A life experience with an accomplished task can speak for itself. Education from childhood to youthful years, and much beyond, has been the driving force behind the hectic service almost nonstop from Lebanon to Ethiopia, from London to major European Armenian communities while studying in England, and finally to the more demanding communities in the United States, mostly in the Eastern Diocese of North America.

Կեանքի Յուշերը կեանքի կոչելու փափաքս սոյն գիրքով կը յայտնեմ մեր ընթերցողներուն ուր թիւ եւ թուական տալէ աւելի դէպքերու եւ դէմքերու հանդիսարան մը կ՛ուզեմ ընծայել։ Մանկութեանս յուշերուն մէջ դպրոցի օրերուն յիշատակելի դէմքեր տեսնելու բարիքը վայելած եմ, իսկ բարձր դասարաններու մէջ՝ գիրքի եւ գրականութեան կարեւորութիւնը։

By:Archpriest Fr. Dr. Zaven Arzoumanian
Genre:Memoirs
Language:English and Armenian
Number Of Pages:266
Publisher:Diocesan Press