Loading, Please wait
  • Pan Armenian Council of Western USA: We Call on the Community to Aid Our Armenian Compatriots in Lebanon 7 August, 2020 - In the wake of the humanitarian crisis caused by the catastrophic explosion in the Port of Beirut on August 4, 2020, the Pan Armenian Council of the Western United States of America (PAC-WUSA) has resolved to undertake emergency efforts to facilitate relief aid through fundraising on behalf of the devastated families, communities and people of our community in Lebanon.
  • Կոչ զօրակցելու Լիբանանի մեր հայրենակիցներուն 7 August, 2020 - Պէյրութի նաւահանգիստին մէջ Օգոստոս 4-ին տեղի ունեցած աղիտալի պայթումին հետեւանքով յառաջացած մարդկային եւ ընկերա-տնտեսական ճգնաժամին հետեւանքով, Արեւմտեան Ամերիկայի Համահայկական Խորհուրդը (PAC-WUSA) որոշած է անյապաղ ձեռնարկել շտապ օգնութեան աշխատանքներու, յատուկ դրամահաւաք յայտարարելով Լիբանանի տուժած մեր հայրենակիցներուն եւ համայնքային կարիքներուն հասնելու համար
  • Catholicos of All Armenians Holds Video Conference Meeting with Primates of North America 6 August, 2020 - On August 3, 2020, His H. Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, had a video conference meeting with the three Primates of the Dioceses of the Armenian Church of North America.
  • Catholicos of All Armenians Expressed His Support to the People of Lebanon 5 August, 2020 - On August 5, His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians; sent a letter of condolences to Mr. Michel Naim Aoun, President of the Republic of Lebanon, expressing His deep sorrow caused by the huge explosion in Beirut, resulting in the death of more than seventy innocent victims, and injuring thousands.
  • Humanitarian Fund for Lebanon Established at the Western Diocese 5 August, 2020 - On Tuesday, the horrific video footage of the explosion in Beirut and the catastrophic images of the devastation in the city streets was broadcast to the world.
  • A Call For Prayer 4 August, 2020 - We were just informed about the devastating explosion in Lebanon’s capital of Beirut.
FACEBOOK
Feasts & Saints
200 Fathers of the Holy Council of Ephesus (A.D. 431)
08 Aug 2020
LATEST TWEETS

GET INVOLVED
MEDIA
VIDEOS
    PARISH/CLERGY LOCATOR
    INSTAGRAM