St. Leon Church "Sound of Children" Summer Camp
Click Here to lean more

NEXT EVENT
06 December 2019
Աստուածաբանութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ

Ներկայ հատորը ներածական մըն է Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ աստուածաբանութեան, գրուած պարզ եւ ժողովրդական մակարդակի վրայ։ Կը բովանդակէ հիմնական վարդապետութիւնները որոնք Հայ Եկեղեցին կանգուն եւ ինքնանկախ պահած են դարերու ընթացքին, սկսեալ Քրիստոսի Եկեղեցւոյ Տիեզերական առաջին երեք ժողովներու առած որոշումներէն՝ Դ եւ Ե դարերուն։

By:Archpriest Fr. Dr. Zaven Arzoumanian
Genre:Religious
Language:Armenian
Number Of Pages:128
Publisher:Western Diocese of the Armenian Church